Přímluvy

Spolu s celou církví, spolu s mladými lidmi na celém světě se obraťme k Bohu, našemu Otci, prosme ho zvláště za mládež a volejme k němu:

  1. Dej mladým lidem dovedný jazyk, aby uměli znavené poučovat utěšujícím slovem.
  2. Otvírej každý den náš sluch, abychom tě poslouchali, jak se sluší na tvé učedníky.
  3. Dej nám vytrvat v protivenství a necouvat před překážkami.
  4. Pomoz nám, ať se neskrýváme před posměšky a potupami pro tvé jméno.
  5. Nauč nás sloužit ti v pravé poslušnosti, s ochotou a důvěrou ve tvé vedení.
  6. Uč nás vzývat jméno tvého Syna, vyznávat je neohroženě a s úctou.
  7. Dej, ať hlásáme všem lidem, že Ježíš Kristus je Pán, ke tvé slávě.
  8. Posiluj nás účastí na svátostné oslavě Kristovy smrti a zmrtvýchvstání.
  9. Veď nás k odevzdanosti do tvé vůle, ať dokážeme říkat „ne má, ale tvá vůle se staň“.
  10. Dej nám sílu vytrvat až do konce a tak vejít do tvé slávy.

Bože, tvůj Syn je nám příkladem dokonalé lásky až do krajnosti, lásky, která se neleká smrti a která smrt překonává. Dej, ať dokážeme milovat své bližní tou láskou, jakou nás miluje Kristus, a v něm se tak stáváme jemu stále podobnějšími, abychom skrze něho došli cestou kříže a zmrtvýchvstání k tobě. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. – Amen.

Zdroj: http://tmm.signaly.cz.