Přímluvy

Kristus nás učí poznávat Otce a usilovat o jeho slávu. S důvěrou v jeho pomoc a posilu se obraťme k Otci a volejme:

  1. Bože Abrahamův, Izákův a Jakubův: Posiluj svou církev ve věrnosti tvému slovu a tvým zaslíbením.
  2. Nauč nás s důvěrou očekávat vše, co nám tvá prozřetelnost připravila.
  3. Posiluj mladé lidi, ať ochotně přijímají své povolání.
  4. Dej, ať hledáme vždy a ve všem tvou slávu.
  5. Všem zemřelým, kteří v tebe doufali, dej život věčný se všemi tvými svatými, patriarchy a proroky.

Bože věrný a pravý, ty slibuješ odměnu nad pomyšlení všem, kdo důvěřují ve tvé slovo a vytrvají v něm. Shlédni na naše prosby, které ti předkládáme s důvěrou ve tvá zaslíbení, a vyslyš je ve své lásce. Skrze Krista, našeho Pána. – Amen.

Zdroj: http://tmm.signaly.cz.