Přímluvy

Náš Pán Ježíš Kristus je pro nás vzorem v modlitbě a v důvěře v Otce. Také my s důvěrou volejme:

  1. Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista: Shromažďuj v církvi svého Syna všechny národy a vlož svůj zákon do jejich srdce.
  2. Dej mladým lidem touhu vidět tvého Syna, aby skrze něho poznávali tebe.
  3. Naplň mladé lidi ochotou sloužit tobě i svým bratřím a sestrám, aby tak následovali Krista – pokorného služebníka.
  4. Nauč nás odumírat sami sobě, abychom tak přinášeli hojný užitek.
  5. Odpusť všem zemřelým jejich nepravosti a na jejich hříchy už nevzpomínej.

Vyslyš nás, laskavý Otče, pro své velké slitování, a naplň nás Duchem ochotné a radostné služby bližním, abychom cestou služby došli do tvého království. Skrze Krista, našeho Pána. – Amen.

Zdroj: http://tmm.signaly.cz.