Od pátku (letos tento pátek připadá na 15. května) po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve. Nejlépe by bylo, kdybychom se mohli tyto dny scházet na modlitbu v nějakém společenství nebo ve vlastní rodině.

Jako pomůcku pro tyto dny nabízím svatodušní novénu, kterou sestavil P. Vojtěch Kodet: Svatodušní novéna

 

Pokud si nejsme schopni najít tyto dny více času na modlitbu, pomodleme se každý den alespoň:

svatodušní hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce Duchu svatý)

Přijď Tvůrce, Duchu Svatý, k nám
A navštiv myslí našich chrám,
Sestup z nebeské výsosti,
Srdce nám naplň milostí.

Tys utěšitel pravý zván,
Tys dar, jenž Bohem Věčným dán,
zdroj živý, plamen, lásky dech,
Tys posvěcení myslí všech.

Ty sedmi darů studnice,
prst Otcovy jsi pravice,
tys Bohem přislíbený host,
ty dáváš ústům výmluvnost.

Rač světlo v mysli rozžehnout,
vlij do srdcí nám lásky proud,
našeho těla slabosti
zhoj silou svojí milosti.

Dál nepřítele zapuzuj
a duši pokoj uděluj,
ať vždycky pod Tvým vedením
vyhnem se vlivům škodlivým.

Nauč nás Boha Otce znát
a Syna jeho milovat
a v Tebe, Duchu svatý, zas
důvěřovati v každý čas.

Zněj Bohu Otci píseň chval
i Synu, který z mrtvých vstal,
též Duchu, dárci radosti,
zněj chvála celou věčností.

 

nebo sekvenci Veni sancte Spiritus (Přijď, ó Duchu přesvatý):

Přijď ó Duchu přesvatý,
rač paprsek bohatý
světla svého v nás vylít.
Přijdi Otče ubohých,
dárce darů přemnohých,
rač nám mysli osvítit.

Božský utěšiteli,
něžný duší příteli,
rač nás mile zotavit.
V práci libý pokoji,
Smiřiteli v rozbroji,
Rač nás v pláči utišit.

Světlo duši blažící,
srdce v Tebe věřící,
rač milostně naplnit.
Člověk bez Tvé pomoci,
slábne a je bez moci,
vše mu může uškodit.

Viny z duší našich smaž
a vyprahlá srdce svlaž,
raněné rač vyhojit.
Srovnej, co je zkřiveno,
zahřej, co je studeno
a nedej nám zabloudit.

Rač nás v Tebe věřící,
vroucně Tebe prosící,
dary sedmi podělit.
Uděl v ctnosti prospěchu,
v smrti dodej útěchu
a dej v radost věčnou vjít.

Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno – a obnovíš tvář země.
Modleme se. Bože, jenž jsi srdce věřících osvícením Ducha svatého poučil a posvětil, dej ať v tomto Duchu správně smýšlíme a z jeho útěchy se stále radujeme.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

popř. každý den přidejme ke své osobní modlitbě desátek růžence s vloženým tajemstvím „který Ducha svatého seslal“

Více inspirací pro modlitbu k Duchu svatému najdete i zde