2. Modlitba vyznání vin spáchaných ve službě pravdě

Během dějin se někteří ve jménu víry, pravdy a morálky uchylovali k metodám odporujícím evangeliu.
Modleme se, aby každý z nás následoval Pána Ježíše, který je tichý a pokorného srdce.

...

Pane, Bože všech lidí, v určitých obdobích dějin se naši předkové uchylovali k metodám nesnášenlivosti a proto tím, že nenásledovali přikázání vzájemné lásky, tupili tvář Církve, tvé nevěsty. Smiluj se nad svými hříšnými syny a dcerami a přijmi náš úmysl láskyplně hledat a podporovat pravdu s vědomím, že pravda se prosadí pouze silou pravdy samotné. Skrze Krista našeho Pána.
Amen

(Bohoslužba smíření k Husovu jubileu 20. června 2015)

Zdroj: facebookový profil Tiskového střediska ČBK