Michael znamená "Kdo je jako Bůh?",

 Gabriel "Bůh ukázal svou sílu",

 Rafael "Bůh uzdravil"

Dnes 29.9.2015 slavíme svátek svatých archandělů. Věděli jste, že...
- sv. Michael je patronem obchodníků s potravinami a zaměstnanců obchodních středisek?

- sv. Gabriel je patronem diplomatů, televize, rozhlasu...?

- sv. Rafael je andělem lásky, posily, zdraví a správné volby?  A že svatý Rafael nám pomáhá rozeznat pravou lásku od lásky prchavé? A je mu svěřena svátost biřmování? Je patronem cestujících, uprchlíků, lékařů, mládeže, snoubenců a kněží?

více o svatých archandělech

 

Nabízím mj. modlitbu Jana Pavla II. ke sv. Michaelovi a modlitbu snoubenců i za nalezení partnera ke sv. Rafaelovi:

Modlitba ke svatým archandělům:

Svatý archanděli Rafaeli, ochránce všech pocestných, doprovázej nás se svými andělskými sbory a zachraň nás ze všech ná­strah temnot. Ochraňuj na každé naší ces­tě nás i všechny, s nimiž se potkáme.
Svatý archanděli Michaeli, chraň nás před mocnostmi temnot a na naše prosby a na přímluvu našich andělů strážných svrhni je do propasti pekla, aby neuškodily nám ani těm, kdo jsou na cestě s námi.
Svatý archanděli Gabrieli, se všemi svými anděly i našimi anděly strážnými vzdej nebeské pozdravení trojnásobně milosti­plnému, neposkvrněnému srdci Královny andělů a vypros nám bezpečnou a šťast­nou cestu.

Ke svatému Michaelovi:

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji; 
proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou, 
nech ať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme. 
Ty pak, kníže vojska nebeského,Satana a jiné duchy zlé, 
kteří ke zkáze duší světem obcházejí, 
božskou mocí do pekla svrhni. 
Amen. 


Michaelzdroj: autor neznámý - www.fatym.com

Velebný kníže andělských kůrů, statečný obránce Nejvyššího Boha, vroucný milovníku Boží slávy, postrachu vzbouřených andělů a radosti andělů spravedlivých, Svatý archanděli Michaeli, v touze patřit mezi tvé ctitele se ti odevzdávám a zasvěcuji. Odevzdávám pod tvou bdělou ochranu svou rodinu, práci, přátele a všechno, co mám. Jsem jen ubohý hříšník a neméně ubohá je moje oběť, ale ty nepohrdáš city mého srdce. Pamatuj, že ode dneška jsem pod tvou zvláštní ochranou, a proto tě prosím, neopouštěj mě po celý můj život. 
Vypros mi u Pána odpuštění mých četných a těžkých hříchů, milost milovat celým srdcem mého Boha, drahého spasitele Ježíše Krista, nejlíbeznější Pannu Marii a všechny lidi, mé bratry, milované Bohem Otcem a vykoupené Synem Božím. 
Vyprošuj mi veškerou pomoc potřebnou k získání slávy nebeské koruny. Chraň mě vždycky před nepřáteli mé duše, především v posledním okamžiku mého života. Přispěj mi na pomoc, slavný archanděli, buď se mnou v mých duchovních bojích, vzdal ode mě pekelné čelisti zrponevěřivšího se pyšného anděla, kterého jsi přemohl a pokořil, když byl boj na nebi. Uveď mě před trůn nejvyššího Boha, ať spolu s tebou, svatý Michaeli archanděli, a se všemi ostatními anděly, zvěstuji čest, slávu a chválu toho, který žije a kraluje na věky věků. Amen. (Jan Pavel II.)
zdroj - www.modlitba.cz

Další možnosti: Litanie ke sv. Michaelovi

 

Modlitba za partnera ke svatému Rafaelovi:

Svatý Rafaeli, milující patrone těch, kdo hledají snoubence pro manželství, pomoz mi v tomto vrcholném rozhodování v mém životě. Najdi mi jako manželku/manžela člověka, jehož charakter odráží některé vlastnosti Pána Ježíše a panny Marie. Ať je čestný, věrný, upřimný a šlechetný, tak abychom společnými silami a v čistotě a v nesobecké lásce se mohli oba snažit o dokonalou jednotu těla a duše a byli sjednoceni s dětmi, které Bůh dobrotivě svěří do naší péče.

sv. rafaelzdroj: autor neznámý - sk.wikipedia.org

Svatý Rafaeli, příteli mladých, buď mým přítelem, abych byl vždy Tvůj. Chci Tě vzývat ve všech svých potřebách. Do Tvé zvláštní péče svěřuji rozhodnutí, které mám učinit o své budoucí manželce/ovi. Veď mě k člověku, s nímž budu moci nejlépe spolupracovat na plnění Boží vůle, s nímž budu moci žít v pokoji, lásce a harmonii v tomto životě a dosáhnout věčnou radost v životě budoucím.

Modlitba snoubenců ke svatému Rafaelovi:

Svatý Rafaeli, anděli čisté známosti, žehnej našemu přátelství a naší lásce, aby se v ní nevyskytl žádný hřích. Ať nás naše vzájemná láska sváže tak těsně, aby se náš budoucí domov stále více podobal domovu Svaté Rodiny Nazaretu. Pros za nás oba, aby se nám dostalo Božího požehnání pro naše manželství, tak jako jsi byl hlasatelem požehnání pro manželství Tobiáše a Sáry.

Hymnus z breviáře:
Vám, archandělé, k poctě zní
chvalozpěv tento sváteční,
vám, které v říši nadhvězdné
zdobí zář slávy nezměrné.

Ty, veliteli hvězdných čet,
vítězný Michaeli, hleď
nás chránit mocnou pravicí
v milosti posvěcující.

Ty, Gabrieli, posel jsi
největších Božích tajemství.
Dej nám, ať tímto životem
po jasných cestách k nebi jdem.

Buď, Rafaeli, oporou
všech věrných, co do vlasti jdou.
Uzdrav je z chorob tělesných
a uděl dost sil duševních.

Pozvánka na přednášku "Není anděl jako anděl"
- bude hovořit sestra Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenství
(autorka stejnojmenné knihy) 1. 10. 2015 v 19h,
v sále Komunitního centra Matky Terezy v Praze na Hájích