9.den – pátek 16.10.2015

„Proste a dostanete, hledejte a naleznete“
/Mt 7,7/
 
sv. Petr Julián Eymard /1811 - 1868/:
„Nejsvětější svátost nechť je tedy naším východiskem všeho rozjímání o tajemstvích, ctnostech a náboženských pravdách. Je ohniskem; všechny pravdy jsou jejími paprsky. Vycházejme od ohniska a budeme zářit. Copak není i ve svátost i tichý a pokorný srdcem jako za svého pozemského života? Copak není i v ní Dobrým pastýřem, Božským těšitelem a Přítelem? Šťasten, kdo umí nalézat Ježíše v Nejsvětější svátosti a v ní všechno.“
/z knihy blah. Petr Julián Eymard: Nejsv. svátost oltářní (skutečná přítomnost), Brno 1937. Přeložil Antonín Melka. Mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil/
 
 
V Nejsvětější svátosti oltářní se setkáváme s Trojjediným Bohem, božstvím i lidstvím Ježíše Krista, s Vykupitelem, chodícím po Svaté zemi a povolávajícím učedníky, konajícím velká znamení, mluvícím s mocí i láskou a obětujícím se za nás na kříži, abychom my měli život. Zde je nejintenzivnější možnost hledat a nácházet Boha, nechat se jím pozvat do jeho blízkosti.
 
Je má víra dynamická, v hledání a růstu nebo jsem se usadil ve svých představách z dětství? Objevuji v eucharistii zdroj přátelství s Pánem a snažím se ho uvádět do každodenního života?
 
Chválíme tě, nebeský Otče, který v jednotě s Duchem svatým a skrze Ježíše Krista, přebýváš ve svátosti oltář ní a nabízíš nám nevyčerpatelný poklad pokoje a radosti i sily pro náš život z víry. Na přímluvu sv Petra Juliána Eymarda tě prosíme za Národní eucharistický kongres, aby přispěl k duchovní obnově všech účastníků i celé naší země.
AMEN
 
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...
 
Předchozí dny novény na www.nek2015.cz