Marie GorettiSv. Marie Goretti, panna a mučednice (nez. památka 6. července), zemřela ve svých 12 letech. Mladík, který s nimi žil v domě, se ji pokoušel znásilnit a když se bránila, pobodal ji nožem. Před smrtí ještě svému vrahovi odpustila: „Pro lásku k Ježíši jsem mu odpustila a chci, aby se mnou byl v ráji.“ On sám po odpykání trestu ve vězení začal žít novým životem jako pomocník v jedné kapucínské ošetrovně.
(www.liturgie.cz)

"...Všichni zajisté nejsme povoláni k mučednictví, ale k dosažení křesťanské statečnosti jsme povoláni všichni. K statečnosti je však zapotřebí síly, a i když nedosáhne hrdinského stupně jako u této andělské dívky, vyžaduje od nás dlouhé poctivé úsilí, které trvá až do konce života. A to lze nazvat pomalým a neustálým mučednictvím, k němuž nás vybízí božský výrok Ježíše Krista: Nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují.

O to se tedy všichni snažme, opírajíce se o nebeskou milost. Ať nás v tom povzbuzuje svatá Marie Gorettiová, panna a mučednice, a ať nám to z nebe, kde požívá věčné blaženosti, vyprosí od božského Vykupitele, abychom se všichni, každý podle stavu, v němž žijeme, rádi řídili ve svých úmyslech i v jednání jejím slavným příkladem..."
(Z homilie papeže Pia XII. při svatořečení Marie Gorettiové)

 

Modlitba ke sv. Marii Goretti:
Svatá Marie Goretti, která jsi posilněna Boží milostí
neváhala ve věku 12 let prolít svou krev
a obětovat svůj život na obranu panenské čistoty,
shlédni milostivě na nešťastnou lidskou rasu,
která bloudí daleko od cesty věčného života.
Uč nás všechny, obzvláště mladé,
abychom se s odvahou a ochotou
pro lásku Ježíše vyhýbali všemu,
co Ho zraňuje nebo poskvrňuje naši duši hříchem.
Vypros nám od našeho Pána vítězství v pokušení,
útěchu v soužení života a milost ………,
o kterou s upřímností prosíme tebe,
abychom se jednoho dne radovali s tebou
v nepomíjející slávě nebe.
Amen

 

Modlitba vyrytá na oltáři poutního místa NevzdámTo

 Ježíši, na přímluvu sv. Marie Goretti (1890-1902), mučednice čistoty,
prosím, ať ze všeho nejvíce toužím mít čisté srdce,
neboť takoví uzří Boha. (Mt 5,8)
Dej, abych nereptal, (srov. 1 Kor 10,10)
ale v důvěře se Ti svěřoval s mými slabostmi,
aby na mně spočinula moc Kristova.
(2 Kor 12,9)
Ať jsem člověk žijící z modlitby, neboť se píše:
„Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu,
k čemu vás táhne vaše přirozenost.“
(Gal 5,13-16)
Dej, ať usiluji žít zdrženlivě, nevstoupím-li do manželství. (1 Kor 7,9),
Ať sílu sexuality přetvářím v dobro
naplňující se v zodpovědném otcovství (mateřství).
Ať v řeči těla vnímám, že méně je často více.
Ty, které si zamiluji, ať vnímám jako odlesk Boží slávy, (Žid 1,3)
přispívám k jejich oslavení a povzbuzuji sebe i druhé,
jak nás vyzývá sv. Pavel:
Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře,
buďte stateční a silní!
“ (1 Kor 16,12)
Nauč mě statečnosti,
abych raději připustil svou smrt než hřích, který ubližuje.

Více o sv. Marii Goretti na http://www.mariegoretti.cz