Dnes je svátek Panny Marie Lurdské a zároveň Světový den nemocných.

Modlitba nemocného

Drahá Matko Ustavičné Pomoci, trpím, už dlouho mě sužuje bolest.
A když mi slábne tělo, slábne i duch.
Všechno už ztrácím, i sílu k modlitbě. Nikde nenacházím útěchu.
Ani návštěva a soucit nejlepších přátel mě nemůže zcela potěšit.
Někdy se mě zmocňuje netrpělivost a smutek.
Zůstáváš mi jen ty, nejsvětější Panno! Ty jsi moje naděje.
Tvé soucitné srdce se nade mnou slituje.
Nejdražší Matko, nezapomínej na své ubohé, opuštěné dítě.
Vypros mi sílu, ať trpělivě a odevzdaně přijímám
z Boží ruky každou bolest,
anebo – když to přispěje k mé spáse – vrať mi zdraví.
Když však Bůh ví, čemu slouží mé utrpení a když chce,
aby mě nemoc přibližovala k poslední hodině mého pozemského života,
chci ochotně jeho vůli přijmout.
Doufám, nebeská Královno, že mi vyprosíš sílu
radostně přijmout každou oběť,
kterou bude ode mne žádat tvůj Syn.
Dobrotivá Matko Ustavičné Pomoci, vypros mi ztracené zdraví,
nebo milost a sílu i nadále trpělivě snášet chorobu z lásky k Bohu.
Amen.
(převzato z www.vojtechkodet.cz)

Modlitba za nemocného

Matko Ustavičné Pomoci, Tvůj Boží Syn,
kterého držíš na rukou, Ti neodmítne žádnou prosbu.
Doporuč mu tedy nemocného,
za kterého teď prosím na kolenou před Tvým obrazem.
Matko, řekni jen slovo svému Synu, a nemocný se uzdraví.
Prosím Tě, neodmítej mou žádost.
Nemocní mají přece mimořádný nárok na Tvůj něžný soucit.
Proto popros svého Syna,
aby vrátil zdraví našemu velmi drahému nemocnému.
Matko, přijmi mou úpěnlivou prosbu!
Ale když bude Boží vůle jiná, prosím Tě,nejsvětější Matko,
vypros nemocnému dokonalou odevzdanost do svaté Boží vůle.
Posilňuj jej v bolestech, vlij mu do duše trpělivost a důvěru v Boha.
Ať nepodlehne malomyslnosti a zoufalství.
Stůj při něm zejména tehdy,
když se bude ubírat z tohoto světa do věčnosti.
Ukaž, že jsi naší Matkou a nedopusť, aby moje prosby byly marné.
Ukaž i nyní, že jsi Matkou Ustavičné Pomoci
a zastaň se ubohého nemocného.
Ty můžeš pomoci, protože jsi Panna mocná.
Chceš pomoci, protože jsi Panna dobrotivá.
Musíš pomoci, protože jsi Panna věrná.
A ty pomůžeš, protože jsi Matka milosrdná.
Amen.
(převzato z www.vojtechkodet.cz)

Nemoc člověku připomíná, že život není v jeho moci:

Jak vypadá nemoc ve světle Bible? Nemoc je pro člověka výzvou, aby nově naslouchal, nově vnímal svou situaci i svůj životní příběh. Na skutečnost je třeba se podívat novýma očima. Nemoc člověku připomíná, že život není v jeho moci, že s ním nemůže nakládat, jak ho napadne. V nemoci člověk dostává úkol, aby dal svému utrpení smysl. Nemoc totiž sama od sebe smyslem nedisponuje, spíše sama boří smysl a účelnost, jež člověk ve svém životě objevil.
...
Jak nemocnému pomoci? Jediná pomoc, kterou můžeme nabídnout, je být nemocnému nablízku, být s ním a sdílet jeho slabost a neschopnost, přijmout jeho způsob prožívání dané situace. Ježíš sám se ztotožňuje s nemocným: „Byl jsem nemocný, a přišli jste za mnou“ (Mt 25,36). Ani v církvi tak není možné pohlížet na nemocného v čistě asistenční perspektivě, ale má být přijímán jako nositel důležitého poselství: je třeba mu naslouchat, učit se od něj v jeho slabosti...

Pro křesťana platí, že „nemůže znát cestu, která by se mohla vyhnout bolesti, ale ví o cestě, kterou může projít spolu s Bohem. Bůh není v temnotách nepřítomný, je skrytý, takže když ho následujeme, hledáme ho a nacházíme ho nově“.


 

(ilustrační foto z www.profimedia.cz)

„Nemůžu číst, nemůžu myslet,
nemůžu se ani modlit.
Můžu ale důvěřovat.“

Řekl jeden anglický misionář, když vážně onemocněl.

Ani onkologické oddělení nebo koncentrační tábory. Ani osamělost nebo strach. Ani bankrot, smrt někoho blízkého nebo prázdnota. Nic, čím procházíme, v sobě nemá takovou moc, aby nás odtrhla od toho, že nás Bůh miluje nekonečnou láskou.
(převzato z článku Když jsme doslova zavaleni trápením nebo nemocí)

Více o tomto tématu v dalším článku na webu www.pastorace.cz:
Pohled na nemoc z hlediska křesťanské víry

Poselství papeže Františka k 25. světovému dni nemocných najdete zde