Od 1. do 7. května 2017 proběhne Týden modliteb za duchovní povolání, který vyvrcholí 4. nedělí velikonoční - tzv. nedělí Dobrého pastýře, která je Světovým dnem modliteb za duchovní povolání.

Pro modlitby je možné využít textů z příručky, která je volně ke stažení: Brožura k týdnu modliteb za duchovní povolání

 


Převzato z webu: Pastorace povolání

MODLITBA JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,
KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ POVOLÁNÍ

Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“ a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu
být v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání.
Amen. 


MODLITBA SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI.
ZA POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ A K ZASVĚCENÉMU ŽIVOTU

Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou četná a svatá kněžská povolání,
která by udržovala živou víru a střežila převzácnou památku tvého Syna
prostřednictvím kázání slova a udílením svátostí,
jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící.
Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře,
kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie,
která je svátostí Kristova největšího daru pro vykoupení světa.
Povolej služebníky tvého milosrdenství,
kteří by prostřednictvím svátosti smíření
rozdávali lidem radost z tvého odpuštění.
Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá četné inspirace Ducha tvého Syna,
ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením
pečuje o povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu.
Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům,
zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům,
aby věrně naplňovali své poslání ve službě evangeliu.
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!


MODLITBA JANA PAVLA II.
ZA APOŠTOLY TŘETÍHO TISÍCILETÍ

Otče svatý, pohleď na dnešní lidstvo,
jehož život je ještě silně poznamenán nenávistí, násilím a útlakem,
ale žízeň po spravedlnosti, pravdě a milosti
znovu nachází místo v mnoha srdcích,
jež očekávají toho, kdo jim přinese spásu,
kterou jsi uskutečnil skrze svého Syna Ježíše.
Je třeba odvážných hlasatelů evangelia
a velkorysých služebníků trpícího lidstva.
Prosíme tě, pošli své církvi svaté kněze,
kteří by posvěcovali tvůj lid skrze prostředky tvé milosti.
Pošli mnoho zasvěcených mužů a žen,
kteří by ukazovali tvou svatost uprostřed světa.
Pošli na svou vinici svaté dělníky,
kteří by pracovali s horlivou láskou a vedeni tvým Svatým Duchem
přinášeli Kristovu spásu až na konec země.
Amen.