Sv. Zdislava je patronkou rodin a ukazuje nám,
jak život v manželství může být plodný, požehnaný a plný pokoje.

Litanie ke sv. Zdislavě:

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!

Kriste uslyš nás!
Kriste vyslyš nás!

Bože, náš nebeský Otče / smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa / smiluj se nad námi
Bože, Duchu svatý / smiluj se nad námi
Bože, v Trojici jediný / smiluj se nad námi

Svatá Maria / oroduj za nás
Svatá Boží Rodičko / oroduj za nás
Svatá Panno panen / oroduj za nás
Svatá Matko matek / oroduj za nás
Svatý Josefe / oroduj za nás

Zdislavo, matko svatého života / oroduj za nás
Zdislavo, plná Ducha svatého / oroduj za nás
Zdislavo, příklade dětské poslušnosti a ušlechtilého dospívání / oroduj za nás
Zdislavo, vzore mladých lidí / oroduj za nás
Zdislavo, přímluvkyně snoubenců / oroduj za nás
Zdislavo, věrná a milující manželko / oroduj za nás
Zdislavo, obětavá a laskavá matko / oroduj za nás
Zdislavo, denně posvěcující svou rodinu / oroduj za nás
Zdislavo, štědrá pomocnice chudých a potřebných / oroduj za nás
Zdislavo, obětavá ošetřovatelko nemocných / oroduj za nás
Zdislavo, zastánkyně utlačovaných a ponižovaných / oroduj za nás
Zdislavo, starostlivá osvoboditelko vězňů / oroduj za nás
Zdislavo, pomocnice pronásledovaných / oroduj za nás
Zdislavo, láskyplná hostitelko cizinců / oroduj za nás
Zdislavo, horlivá spolupracovnice kněží / oroduj za nás
Zdislavo, budovatelko chrámů a útulků pro nemocné / oroduj za nás
Zdislavo, pokorného smýšlení a radostné sebekázně / oroduj za nás
Zdislavo, proniknutá láskou ke Kristu a jeho Matce / oroduj za nás
Zdislavo, s láskou rozjímající utrpení našeho Pána Ježíše / oroduj za nás
Zdislavo, šiřitelko pravého pokoje a Kristova míru / oroduj za nás
Zdislavo, vždy pohotová k sebezáporu a oběti / oroduj za nás
Zdislavo, věrná dcero Církve / oroduj za nás
Zdislavo, duchovní dcero svatého Otce Dominika / oroduj za nás
Zdislavo, chloubo rodné Moravy / oroduj za nás
Zdislavo, ochránkyně severních Čech / oroduj za nás
Zdislavo, perlo české šlechty / oroduj za nás
Zdislavo, slávo a ozdobo řádu Kazatelského / oroduj za nás
Zdislavo, slávo a záštito města Jablonného / oroduj za nás
Zdislavo, nebeská přímluvkyně národa Českého / oroduj za nás
Zdislavo, blažená občanko Jeruzaléma nebeského / oroduj za nás
Zdislavo, mocná přímluvkyně u Nejsvětější Trojice / oroduj za nás
Ochránkyně rodin, jejíž hrob Bůh stále vyznamenává mnohými milostmi
a zázraky / oroduj za nás

Beránku Boží – tys na sebe vzal hříchy světa / Smiluj se nad námi
Beránku Boží – tys na sebe vzal hříchy světa / Smiluj se nad námi
Beránku Boží – tys na sebe vzal hříchy světa / Smiluj se nad námi

Pros za nás, svatá Zdislavo a za naše rodiny /
Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních

Modlitba

Bože, svaté Zdislavě jsi dal milost, že se myslí stále povznášela k Tobě
a ustavičně o Tobě rozjímala a svědomitě pečovala o bližního.
Na její přímluvu učiň, ať se i my horlivě snažíme o nadpřirozené hodnoty
a projevujeme lásku dobrými skutky. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, Tvá služebnice Zdislava osvědčovala lásku k tobě
v každodenních starostech a v péči o svou rodinu i trpící bližní.
Veď nás tak, abychom podle jejího příkladu i my využívali čas
věrným plněním Tvé vůle. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys naučil svatou Zdislavu kráčet cestou dokonalosti
plněním úkolů manželského života a konání skutků lásky.
Pomoz nám, aby  se na její přímluvu křesťanské rodiny
stále obnovovaly a rozkvétaly svědectvím světějších mravů. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(Převzato z www.zdislava.cz)

Novéna ke sv. Zdislavě