O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která letos připadá na pátek 23. června 2017, mohou věřící pamatovat v modlitbě zejména na kněze. Proběhne totiž Světový den modliteb za posvěcení kněží, ustanovený svatým Janem Pavlem II.

Více v článku Ondřeje Mléčky

Modlitba za kněze

Ježíši, který jako Dobrý pastýř
dlíš mezi námi v Nejsvětější svátosti,
sešli ze svého svatostánku
bohaté paprsky své milosti
na naše duchovní otce.
 
Dej jim všechny milosti,
které potřebují k svému
i našemu posvěcení.
 
Posiluj je,
aby věrně bděli nad svým stádem
nad nímž je Duch svatý ustanovil.
 
Žehnej jim,
když v modlitbě pozvedají
k tobě svá srdce,
žehnej jim,
když nám zvěstují tvé svaté slovo,
žehnej jim,
když v kněžském úřadě pracují
pro spásu nesmrtelných duší.
 
Učiň je podle svého srdce pastýři,
kteří žijí jen pro svůj svatý úřad,
abychom, až přijdeš soudit
pastýře i stáda,
byli jejich korunou a radostí
a oni aby dosáhli nevadnoucí koruny
života věčného.
 
Amen.
 
Převzato z webu P. Vojtěcha Kodeta: Modlitba za kněze