Týden modliteb za jednotu 2018

Týden modliteb za jednotu křesťanů začíná 18. 1. 2017, kdy slavíme památku Panny Marie, matky jednoty křesťanů.

Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví:
"Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle." (Ex 15,6).

Letošní texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů připravili věřící z Karibiku. Právě oni zakusili zrušení otroctví a vnímali je jako čin, jimž Bůh přinesl svobodu. I v současnosti podle autorů hrozí, že „problémy dnešní doby znovu zotročí lidské bytosti, stvořené k Božímu obrazu a podle Boží podoby, a znovu ohrozí jejich důstojnost. Lidská důstojnost je sice nezcizitelná, často ji ale zatemňuje jak osobní hřích, tak zlo obsažené v hříšných společenských strukturách.“

Texty obsahují návrh ekumenické bohoslužby a pasáže z Bible, modlitby a úvahy pro 8 dní. Jednotlivé části je možné také včlenit do vlastních bohoslužeb církví, využít při studiu Bible nebo v soukromé modlitbě.

Převzato z webu www.cirkev.cz, kde najdete i příslušné texty ke stažení.

 

Vybrané závěrečné modlitby z každného dne

 1. den: Budeš cizince milovat jako sebe samého

Věčný Bože,
ty nepatříš k žádné kultuře a zemi, ale jsi Pánem všech
a vybízíš nás, abychom ve svém středu přijímali cizince.
Pomáhej nám svým Duchem,
abychom žili jako bratři a sestry,
přijímali všechny ve tvém jménu
a žili ve spravedlnosti tvého království.
Prosíme o to v Ježíšově jménu.
Amen.

2. den: Ne už jako otroka, nýbrž jako milovaného bratra

Dobrotivý Bože,
buď nablízku všem, kdo se stali obětí obchodu s lidmi,
a dej jim poznat, že vidíš jejich úděl a slyšíš jejich nářek.
Dej, ať se tvé církve sjednotí v soucitu a odvaze
a společně usilují o to, aby se přiblížil den,
kdy nikdo nebude vykořisťován
a všichni lidé budou žít svobodně, důstojně a v pokoji.
Prosíme o to ve jménu trojjediného Boha,
který dokáže učinit nezměrně víc,
než o co prosíme nebo co si vůbec dovedeme představit.
Amen.

3. den: Vaše tělo je chrámem Ducha Svatého

Svou nebeskou milostí, Bože,
obnov naše tělo i ducha
a dej nám čisté srdce a čistou mysl,
abychom vzdávali slávu tvému jménu.
Dej, ať se tvé církve sjednotí v úsilí
o posvěcení tvého lidu.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista,
který s tebou žije a kraluje
v jednotě Ducha Svatého
po všechny věky věků.
Amen.

4. den: Naděje a uzdravení

Bože veškeré útěchy a naděje,
tvé zmrtvýchvstání porazilo násilí spáchané na kříži.
Dej, ať jsme jako tvůj lid viditelným znamením,
že násilí tohoto světa bude přemoženo.
Prosíme o to ve jménu našeho zmrtvýchvstalého Pána.
Amen.

5. den: Hlasité volání o pomoc ze země předaleké

Milující Bože,
ty pozvedáš ubohé a sklíčené
a navracíš jim důstojnost.
Slyš nyní naše volání kvůli ubožákům tohoto světa,
vlij jim novou naději a pozvedni je,
aby všechen tvůj lid mohl být jedno.
Prosíme o to v Ježíšově jménu.
Amen.

6. den: Každý ať má na mysli to, co slouží druhým

Všemohoucí Bože,
dej své církvi odvahu a sílu,
aby vytrvale hlásala spravedlnost a bezúhonnost
i tam, kde panuje nadvláda a útlak.
Když nyní slavíme svou jednotu v Kristu,
kéž nám tvůj Svatý Duch
pomůže vidět potřeby druhých lidí.
Amen.

7. den: Budovat rodinu doma i v církvi

Dobrotivý Bože,
tys poslal svého Syna, aby se narodil v obyčejné lidské rodině,
mezi jejímiž předky byli lidé pevní ve víře i hříšníci.
Prosíme o tvé požehnání pro všechny rodiny:
v jejich domovech i v širších společenstvích.
Zvlášť prosíme za jednotu křesťanské rodiny,
aby tak svět mohl uvěřit.
Prosíme o to v Ježíšově jménu.
Amen.

8. den: Posbírá rozehnané… ze čtyř stran země

Pokorně tě, Pane, prosíme:
dej církvím celého světa milost,
aby se staly nástroji tvého pokoje.
Kéž jejich společné působení
jako vyslanců tvého uzdravení
a usmiřující lásky mezi rozděleným lidem
slouží k posvěcení a oslavě tvého jména.
Amen.

Zobrazeno 736×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.