Týden modliteb za duchovní povolání začíná v pondělí 16. 4. 2018 a vrcholí Světovým dnem modliteb za duchovní povolání na čtvrtou neděli velikonoční, zvanou neděle Dobrého pastýře.

Týden před 4. nedělí velikonoční nás církev tradičně zve k intenzivnější modlitbě za duchovní povolání. K letošní neděli Dobrého pastýře papež František vydal své poselství, ve kterém se obrací především na mladé lidi, aby se ztišili a mohli tak zaslechnout Boží hlas, učili se rozlišovat a nebáli se žít Boží slovo.  

Ve svém poselství se zaměřil papež František na tři aspekty: naslouchání, rozlišování a život, které provází začátek Ježíšova poslání, kdy po návratu z pouště porozumí v synagoze významu slov Písma, které se na Něm naplňuje. (srov. Lk 4, 16-21)

V celém znění tento list Svatého otce u příležitosti 55. světového dne modliteb za povolání naleznete zde


Inspirace k modlitbě:

Modlitba za poznání svého životního povolání

Pane, ty znáš mé srdce, mé touhy i má skrytá přání.
Nyní ti je chci všechna svěřit a odevzdat ti svůj život:
svou minulost tvému milosrdenství,
svou přítomnost tvé spravedlnosti,
svou budoucnost tvé prozřetelnosti.
Vždyť ty sám nejlépe víš, jaká životní cesta je pro mě ta nejlepší.
Sešli mi svého Ducha a dej mi pravou svobodu,
abych dobře poznal/a své životní povolání
a tak naplnil/a tvou svatou vůli v pokoře a v pravdě.
Dej mmi sílu, abych s tvou pomocí dokázal/a naplnit toto povolání v pokoji a s radostí.
Neboť ty jsi Bůh jediný, vševědoucí a všemohoucí;
řídíš celý svět, žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen

(Převzato z www.vincentini.sk)


  Modlitba za životní cestu

Mistře Ježíši,
ty jsi s láskou pohlédl na člověka,
který se tě ptal na cestu k věčnému životu,
a pozval jsi ho,
aby kvůli tobě všeho zanechal a následoval tě.
Pohlédni se stejnou láskou i na mě,
protože i já hledám svou životní cestu.
Otevři mé oči,
ať zahlédnu horizonty života v plnosti,
k němuž zveš každého člověka.
Otevři mé srdce,
ať pochopím, k čemu mě povoláváš.
Otevři mé ruce,
ať se dokážu vzdát toho, na čem lpím,
a přijmout mnohem větší dary,
které máš pro mě připraveny.
Dej mi svého Ducha,
ať neuhýbám tvému láskyplnému pohledu,
ale ať na něj velkodušně odpovím,
neboť ty jsi jediná Cesta, která vede k Otci.
Amen.