Novéna k Božímu milosrdenství začíná na Velký pátek a končí v sobotu před 2. nedělí velikonoční, tj. svátkem Božího Milosrdenství.

Novéna spočívá v prosté modlitbě korunky k Božímu milosrdenství, která se modlí na obyčejném růženci.

Korunka k Božímu milosrdenství

Na začátku:
Otče náš... Zdrávas Maria... Věřím v Boha...

Na zrnkách Otčenáše:
Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev,
Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista,
na smír za hříchy naše i celého světa.

Na zrnkách Zdrávasu:
pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.

Na zakončení (3x):
Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný,
smiluj se nad námi a nad celým světem.

Pán Ježíš pověřil sv. Faustynu Kowalskou (+1938 v Krakově), aby vybízela lidstvo k hluboké a neochvějné důvěře v Boží milosrdenství.

Řekl jí: „Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla duše k prameni mého milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení i všechnu milost, kterou potřebují v těžkostech života, a zvláště v hodině smrti. Každého dne přivedeš do mého Srdce jinou skupinu duší a ponoříš je do toho moře mého milosrdenství. A já všechny tyto duše uvedu do domu mého Otce. Budeš to dělat v tomto i v budoucím životě. A žádné duši, kterou uvedeš do zdroje mého milosrdenství, nic neodmítnu. Každého dne budeš prosit mého Otce o milosti pro tyto duše pro mé bolestné utrpení.“

Každý den se tedy modlíme za jinou skupinu lidí:

1. den: Za celé lidstvo, zvlášť za všechny hříšníky.
2. den: Za kněze, řeholníky a řeholnice.
3. den: Za křesťany - duše zbožné a věrné.
4. den: Za pohany a ty, kteří Ježíše ještě neznají.
5. den: Za ty, kteří porušili jednotu církve.
6. den: Za děti a duše pokorné a tiché.
7. den: Za ctitele Božího milosrdenství.
8. den: Za duše v očistci.
9. den: Za vlažné duše.

V Deníčku sestry Faustyny je však zaznamenána ještě rozšířenější novéna, kterou jí Pán Ježíš nadiktoval pro ni samotnou. Tuto rozšířenou verzi najdete na tomto odkaze: Novéna k Božímu milosrdesntví sv. Faustyny

Další možnou variantu modlitby (vhodnou i k vytištění) najdete zde: Novéna k Božímu milosrdenství