Archiv Březen 2015

Modlitba za Světový den mládeže, Krakov 2016

Bože, milosrdný Otče,který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou láskua vylil jsi ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli,svěřujeme ti dnes budoucnost světa a každého člověka. Svěřujeme ti především mladé lidi ze všech národů a jazyků.Veď je…

Týden modliteb za mládež - 29. 3. 2015

Přímluvy Spolu s celou církví, spolu s mladými lidmi na celém světě se obraťme k Bohu, našemu Otci, prosme ho zvláště za mládež a volejme k němu: Dej mladým lidem dovedný jazyk, aby uměli znavené poučovat utěšujícím slovem. Otvírej každý den náš…

Týden modliteb za mládež - sobota 28. 3. 2015

Přímluvy Bůh nám slibuje nový domov ve věčné vlasti – svém království. S důvěrou v jeho slovo se k němu obracejme a volejme: Bože, dárce všech dobrých darů: Učiň svou církev domovem pro všechny národy, ať překonává rozdělení, předsudky a šovinismus.…

Týden modliteb za mládež - pátek 27. 3. 2015

Přímluvy Kristus nás vyzývá k následování i za cenu oběti. Abychom byli ochotni a schopni na jeho výzvu odpovědět, jak náleží, prosme ho a volejme k němu: Pane, smiluj se. Když máme potíž objevit své místo v církvi: Pane, smiluj se. Když je nám…

Týden modliteb za mládež - čtvrtek 26. 3. 2015

Přímluvy Kristus nás učí poznávat Otce a usilovat o jeho slávu. S důvěrou v jeho pomoc a posilu se obraťme k Otci a volejme: Bože Abrahamův, Izákův a Jakubův: Posiluj svou církev ve věrnosti tvému slovu a tvým zaslíbením. Nauč nás s důvěrou očekávat…

Týden modliteb za mládež - středa 25. 3. 2015

Přímluvy Bůh, náš nebeský Otec, chce být uctíván v Duchu a pravdě. Obraťme se proto k němu s důvěrou a volejme k němu: Bože nejvýš svatý: Dej své církvi dar hlásat tvou pravdu všem národům srozumitelně a s láskou. Nauč nás důvěřovat ve tvou pomoc i…

Týden modliteb za mládež - úterý 24. 3. 2015

Přímluvy Jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak byl povýšen Syn člověka. Pohleďme tedy s důvěrou ke Kristovu kříži a volejme k našemu Pánu: Kriste, smiluj se. Nad celou církví, nade všemi, kdo nesou a hlásají tvé jméno: Kriste, smiluj se. Nad těmi,…

Týden modliteb za mládež - pondělí 23. 3. 2015

Přímluvy Bůh nechce, aby hříšník zemřel, ale aby se obrátil a došel spásy. S důvěrou v jeho milosrdenství prosme: Bože, Otče veškerého milosrdenství: Posiluj ve své církvi kající smýšlení a touhu po obrácení a proměně srdce. Chraň nás před…

Týden modliteb za mládež - neděle 22. 3. 2015

Přímluvy Náš Pán Ježíš Kristus je pro nás vzorem v modlitbě a v důvěře v Otce. Také my s důvěrou volejme: Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista: Shromažďuj v církvi svého Syna všechny národy a vlož svůj zákon do jejich srdce. Dej mladým lidem touhu…

Výzva k modlitbě P. Jiřího Kordy

Modlitby za nejmenší za nejmenší P. Jiří Korda, www.modlitbyzanejmensi.czBřezen 2015: Za obrácení katolických politiků pošlapávajících úctu k životu a rodině.Duben 2015: Za občany EU, kteří se nebojí hájit manželství, rodinu a děti. Chvála Kristu,…