Archiv Červen 2015

7. a 8. modlitba k výročí Mistra Jana Husa

7. Modlitba za osobu Mistra Jana Husa jako znamení rozdělení Nacionalistické postoje druhé poloviny 19. století využívaly pro své ospravedlnění postavu Mistra Jana Husa. Interpretace jeho myšlenek a díla byly na jedné straně jedním z iniciačních…

Modlitba před dovolenou

Možná se i vám (stejně jako mně dnes) bude hodit modlitba před začínající dovolenou: Pane, Ty ses dovedl vydat až do konce svých sil pro druhé, když byl k tomu čas - ale Ty ses dovedl také zastavit a odpočívat, když k tomu byl čas. Tys dovedl zavést…

6. Přímluvná modlitba

6. Přímluvná modlitba odkazující na dopady třicetileté války, konfesního a náboženského pronásledování Třicetiletou válkou vyvrcholilo zneužití konfesního rozdělení Evropy k mocenskému boji. Vojska pod protestantskou i katolickou vlajkou se…

5. přímluvná modlitba

Přímluvná modlitba vztahující se k husitskému hnutí Tragická smrt Mistra Jana Husa způsobila hlubokou ránu v srdcích mnohých křesťanů naší země, které jeho úsilí o reformu církve inspirovalo a oslovilo. Horlivá snaha obhajovat jeho myšlenky na jedné…

4. Modlitba vyznání vin

4. Modlitba vyznání vin v konkrétních historických okolnostech naší země, Mistr Jan Hus Vzájemných zranění a roztržek mezi křesťany naší země bylo během uplynulých šesti staletí mnoho. Připomeňme si s lítostí a kajícností aspoň některé a prosme za…

3. Modlitba vyznání hříchů

3. Modlitba vyznání hříchů, které zhanobily jednotu Těla Kristova Modleme se, aby skrze přiznání hříchů, které trhaly jednotu Těla Kristova a zraňovaly bratrskou lásku, byla narovnána cesta ke vzájemnému smíření a společenství všech křesťanů naší…

2. Modlitba vyznání vin

2. Modlitba vyznání vin spáchaných ve službě pravdě Během dějin se někteří ve jménu víry, pravdy a morálky uchylovali k metodám odporujícím evangeliu. Modleme se, aby každý z nás následoval Pána Ježíše, který je tichý a pokorného srdce. ... Pane,…

1. Přímluvná modlitba vyznání hříchů

Tiskové středisko ČBK na svém facebookovém profilu každý den uvádí jednu z devíti přímluvných modliteb, ke které se můžeme připojit i my na signálech. Jedná se o sérii devíti přímluvných modliteb, které byly nedílnou součástí sobotní (20. 6. 2015)…

Neposkvrněné srdce Panny Marie

"Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci."(z dnešního evangelia - Lk 2, 51) Dnes jsme slavili památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie, proto nabízím na sklonku tohoto dne inspiraci k modlitbě: Modlitba k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:…

Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský 0tče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu svatý, Bože v Trojici jediný, (Zdroj: http://revue.theofil…