Týden modliteb za mládež - středa 25. 3. 2015

Přímluvy Bůh, náš nebeský Otec, chce být uctíván v Duchu a pravdě. Obraťme se proto k němu s důvěrou a volejme k němu: Bože nejvýš svatý: Dej své církvi dar hlásat tvou pravdu všem národům srozumitelně a s láskou. Nauč nás důvěřovat ve tvou pomoc i…

Týden modliteb za mládež - úterý 24. 3. 2015

Přímluvy Jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak byl povýšen Syn člověka. Pohleďme tedy s důvěrou ke Kristovu kříži a volejme k našemu Pánu: Kriste, smiluj se. Nad celou církví, nade všemi, kdo nesou a hlásají tvé jméno: Kriste, smiluj se. Nad těmi,…

Týden modliteb za mládež - pondělí 23. 3. 2015

Přímluvy Bůh nechce, aby hříšník zemřel, ale aby se obrátil a došel spásy. S důvěrou v jeho milosrdenství prosme: Bože, Otče veškerého milosrdenství: Posiluj ve své církvi kající smýšlení a touhu po obrácení a proměně srdce. Chraň nás před…

Týden modliteb za mládež - neděle 22. 3. 2015

Přímluvy Náš Pán Ježíš Kristus je pro nás vzorem v modlitbě a v důvěře v Otce. Také my s důvěrou volejme: Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista: Shromažďuj v církvi svého Syna všechny národy a vlož svůj zákon do jejich srdce. Dej mladým lidem touhu…

Výzva k modlitbě P. Jiřího Kordy

Modlitby za nejmenší za nejmenší P. Jiří Korda, www.modlitbyzanejmensi.czBřezen 2015: Za obrácení katolických politiků pošlapávajících úctu k životu a rodině.Duben 2015: Za občany EU, kteří se nebojí hájit manželství, rodinu a děti. Chvála Kristu,…

Modlitba za svět u příležitosti Světového setkání rodin ve Filadelfii roku 2015

Bože a Otče nás všech,v jednotě s Ježíšem, svým Synem a naším Spasitelem,jsi nás učinil svými syny a dcerami v rodině církve. Dej, ať tvá milost a tvá láska pomáhají našim rodinám,aby byly vzájemně spojeny ve věrnosti evangeliu. Dej, ať příklad…

Shromážděni pospolu - tip na modlitbu před jídlem

Shromážděni pospolu, když usedáme ke stolu, jak Pán Ježíš s učedníky, vzdáváme ti Bože díky. Za ty dary požehnané přijmi srdce odevzdané. Amen.

Každý den modlitba za jednu sekci signály.cz

Napadlo nás takové zlepšení, jak při každodenní modlitbě nezapomenout na signály.cz - každý den bychom zvlášť mysleli na jednu sekci.

Poděkování všem, kteří se za nás modlili

V týdnu modliteb za signály.cz jsme slavili památku mučedníka svatého Josafata. Biskupa v běloruském Vitebsku, který byl zavražděn pro vytváření a upevňování jednoty mezi Východem a Západem. Tento týden jsme též mohli zažít jednotu. Jednotu ve…

Brožurka s doporučenými texty k Týdnu modliteb za signály.cz

K Týdnu modliteb za signály.cz jsme připravili brožurku s doporučenými texty.