Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

(odpověď: Budiž veleben)

Sestup na nás Duchu svatý a utvoř si v našich srdcích příbytek.

Duchu svatý, jenž jsi s Otcem i Synem uctíván, nauč nás žít ve stálé přítomnosti Boží.

Duchu svatý, jenž sídlíš v srdci Božího Syna, nauč nás poznávat tě a milovat.

Duchu svatý, nauč nás žít v odevzdanosti a nezdolné důvěře v Boha.

Duchu svatý, zapal v našich srdcích oheň své lásky.

Duchu svatý, tajemná holubice, nauč nás chápat Písmo svaté.

Duchu svatý, nauč nás správně se modlit.

Duchu svatý, jenž mluvíš ústy proroků, nauč nás žít v pokoji a míru duše.

Duchu svatý, ohnisko láskou planoucí, nauč nás žít moudře a trpělivě.

Duchu svatý, všemi dary vládnoucí, nauč nás žít v pokoře a skromnosti.

Duchu svatý, jehož pokladnice přetékají, nauč nás chápat cenu utrpení.

Duchu svatý, jehož pokladnice jsou bezedné, nauč nás správně využívat drahocenný čas.

Duchu svatý, z jehož pokladů neubývá, chraň nás veškeré nelásky a pýchy.

Duchu svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč nás čelit zbytečným myšlenkám a představám.

Duchu svatý, dárce darů přemnohých, nauč nás vyhnout se planým činnostem a marným řečem.

Duchu svatý, z jehož plnosti jsme všichni obdrželi, nauč nás mlčet i co máme mluvit v pravý čas.

Duchu svatý, lásko věčná, nauč nás, abychom dávali dobrý příklad.

Duchu svatý, dobroto neskonalá, dej nám vytrvalost v dobrém.

Duchu svatý, sladký utěšiteli, nauč nás správně jednat s lidmi.

Duchu svatý, milý duší příteli, nauč nás nikoho neposuzovat a křivdy zapomínat.

Duchu svatý, světlo duši blažící, nauč nás vidět potřeby druhých, abychom nezanedbávali dobré skutky.

Duchu svatý, otče ubohých, osvěcuj nás v čem chybujeme.

Duchu svatý, jenž konáš v duších zázraky, veď nás bdělostí k dokonalosti.

Duchu svatý, jemuž není nic tajno, nauč nás unikat osidlům ďáblovým.

Duchu svatý, jenž znáš budoucnost vesmíru, pomoz nám, abychom se vymanili z područí těla, světa a ďábla.

Duchu svatý, jenž znáš i budoucnost naši, svěřujeme do Tvé ochrany a péče i svoje rodiny, přátele, dobrodince a všechen lid.

Duchu svatý, veď nás svým světlem, naplňuj nás svou útěchou, a uč nás žít ke slávě Boží, skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Litanie k Duchu svatému II.