rubrika Modlitby - inspirace


Svatodušní novéna 2019

Pátkem po Nanebevstoupení Páně začíná SVATODUŠNÍ NOVÉNA - tj. 9 dní modliteb za vylití Ducha sv. před Letnicemi, tedy slavností Seslání Ducha svatého. Připojme i svoji modlitbu a nechme se inspirovat např.:touto svatodušní novénou od P. V. Kodeta..…

Novéna k Božímu milosrdenství začíná na Velký pátek

Novéna k Božímu milosrdenství začíná na Velký pátek a končí v sobotu před 2. nedělí velikonoční, tj. svátkem Božího Milosrdenství. Novéna spočívá v prosté modlitbě korunky k Božímu milosrdenství, která se modlí na obyčejném růženci. Korunka k Božímu…

Probodené srdce(,) proměňuj...

Ježíši, chlebe andělský,ty jsi Pán a Bůh můj,po tobě lačníme vždycky,ty nás krm, napojuj.Ježíši, lačním, nakrm mě,Ježíši, žízním, napoj mě,tys Pán můj a Bůh můj. Ježíši, bloudím, hledej mě,ty jsi pravá cesta;Ježíši, jsem slepý, veď mě,sviť mi,…

Svatá Rito, oroduj za nás!

Dnešního dne si připomínáme sv. Ritu z Cascie, augustiniánku-poustevnici a mystičku. Svatá Rita (snad zkráceno z Margarita) z Cascie je velmi známá světice. Žila v 15. století v italské Umbrii. V mladém věku byla proti své vůli provdána za…

Dělníkům jsi příkladem

Davidův potomku slavný,světlo patriarchů dávných,ó svatý Josefe,snoubenče Boží Rodičky,pros za nás nyní i vždycky,pěstoune Ježíšův. Čisté Panny cudný strážce,Syna Božího ochránce,ó svatý Josefe,přimluv se za nás zvlášť nyní,ty hlavo svaté Rodiny…

Vánoční modlitby

Pane Ježíši Kriste, který ses narodil v Betlémě, přijď mezi nás! Přijď do mé duše a proměň ji. Přijď do našich rodin a obnov je. Dej ať se já i my všichni staneme živoucími osobami, v nichž je přítomná tvá láska, která proměňuje svět. Amen (Benedikt…

Prosba o vedení Duchem Svatým

Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí. Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty, podrobit se tvému vedení. Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. Amen. Další modlitby k Duchu…

Litanie ke sv. Zdislavě

Sv. Zdislava je patronkou rodin a ukazuje nám, jak život v manželství může být plodný, požehnaný a plný pokoje. Litanie ke sv. Zdislavě: Pane, smiluj se nad námi!Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi! Kriste uslyš nás! Kriste vyslyš…

Modlitba v postní době

"Modlitba je klíč, který otevírá Boží milosrdné srdce." (Tweet papeže Františka z 28. února) Postní modlitba Milosrdný a dobrotivý Bože, požehnej tuto postní dobu, aby se mi stala dobou dobrého cvičení – cvičení ve vnitřní svobodě. Netěším se sice…

Světový den nemocných

Dnes je svátek Panny Marie Lurdské a zároveň Světový den nemocných. Modlitba nemocného Drahá Matko Ustavičné Pomoci, trpím, už dlouho mě sužuje bolest. A když mi slábne tělo, slábne i duch. Všechno už ztrácím, i sílu k modlitbě. Nikde nenacházím…

Litanie ke Kristu Králi

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu Svatý, Bože v Trojici jediný, Kriste, Králi všeho tvorstva,…

Chvalozpěv stvoření sv. Františka

Chvalme Pána zvlášť dnes se sv. Františkem i písněmi: Píseň sv. Františka: Schola od svatého Mikuláše ve Znojmě Chvalozpěv stvoření sv. Františka 1.Nejvyšší a mocný, dobrý Pane, / tobě ať zní chvála, čest a dík. /Přísluší jen tobě, jehož jméno /…

Modleme se s Matkou Terezou

Již zítra, 4. září 2016 bude Matka Tereza papežem Františkem prohlášena za svatou, modleme se tedy jejími slovy: Pane, když mám hlad, sešli mi někoho, kdo potřebuje nasytit. Když mám žízeň, sešli mi někoho, kdo potřebuje utišit žízeň. Když je mi…

Modlitba ke sv. Anně, patronce Orlických hor

(autorka obrázku: Jarmila Haldová u příležitosti pouti ke sv. Anně u Sedloňovského Černého kříže) Se srdcem plným upřímné úcty skláníme se před Tebou, slavná svatá Anno. Tebe si Bůh vyvolil a oblíbil a pro své mimořádné ctnosti stala ses hodnou…

Sv. Jakube, oroduj za nás

Jakube, tebe upřímněpísněmi svými chválíme,od sítí povolal tě Pán,abys šel vzhůru k výšinám. Hned, jak hlas jeho uslyšíš,i s bratrem všechno opustíš,chceš hlásat plný nadšeníKristovo jméno, učení. Tys svědek, který spatřit směl,dřív než Pán pro nás…

Modlitba ke sv. Máří Magdaléně

Dnešní liturgická památka Marie Magdalény se letos podle římského kalendáře nově slaví jako svátek! Viz zpráva ze zdroje Tiskového střediska Svatého stolce z 10. června 2016 Papež povýšil památku Marie Magdalény na svátek Více o sv. Máří Magdaléně v…

Modlitba ke sv. Marii Goretti

Sv. Marie Goretti, panna a mučednice (nez. památka 6. července), zemřela ve svých 12 letech. Mladík, který s nimi žil v domě, se ji pokoušel znásilnit a když se bránila, pobodal ji nožem. Před smrtí ještě svému vrahovi odpustila: „Pro lásku k Ježíši…

Modlitba ke sv. Prokopovi

Na přímluvu sv. Prokopa Bůh uzdravuje a osvobozuje od démonických svázaností i dnes: Pane Ježíši Kriste, který jsi prolil svou krev za moje hříchy a zemřel za mne na kříži, na mocnou přímluvu sv. Prokopa osvoboď a uzdrav mne z ... (jmenujme…

Modlitba ke sv. Ritě

Dnes (tak trochu ve stínu Nejsvětější Trojice) slaví svátek sv. Rita, nezapomeňme ji prosit o přímluvu: Svatá Rito,trpěla jsi tak, jako trpím teď já.Modlila ses tak, jako se teď modlím já.Bála ses tak, jako se bojím já.Plakala jsi tak, jako pláču já…

Maria, Prostřednice všech milostí

Možná si tento měsíc více uvědomujeme množství "titulů", které můžeme připojit Panně Marii před jméno nebo za jméno, zvlášť pokud se účastníme májových pobožností... Dnes také mj. slavíme svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí, prosme Ji…

Novéna k Duchu svatému

Dnešním dnem (tedy pátkem po Nanebevstoupení Páně) začíná SVATODUŠNÍ NOVÉNA - tj. 9 dní modliteb za vylití Ducha sv. před Letnicemi, tedy slavností Seslání Ducha svatého. Připojme i svoji modlitbu a nechme se inspirovat např.:touto svatodušní…

Modlitba k svatému Vojtěchu

Zdroj: www.abcsvatych.com Vzývá tě zkroušené srdce,vzývá tě bezvýchodné bloudění našich časů.Volá k tobě, přešťastný mučedníku,nesmírný nářek našich běd.Ty, jenž se raduješ před tváří Božís purpurem oděnými světci,jenž hoduješ v místech…

Novéna k Božímu milosrdenství

Novéna k Božímu milosrdenství začíná na Velký pátek a končí v sobotu před 2. nedělí velikonoční. Tato neděle je svátkem Božího Milosrdenství. Kdo v tento den přistoupí ke svátosti smíření a ke svatému přijímání, dosáhne úplného odpuštění hříchů i…

Kající litanie

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože, Duchu Svatý, Bože v Trojici jediný, Pane Ježíši Kriste, Tys nás…

Litanie ke všem svatým

Já N..., bídný služebník Boží, se utíkám ke všem svatým a modlím se k těm, kteří se už od stvoření světa velmi usilovně snažili zalíbit Bohu a v mnohém úsilí přemohli ďábla, nepřítele lidského pokolení, potřeli ho a zdeptali se všemi jeho démony.…

Modlitba za manžele

Taky jste měli dnes při mši sv. pocit, že jste na svatbě? Dnešní čtení se totiž dost často čtou právě při svatbách... "Asi ne náhodou zrovna dnes (4. října 2015) začalo řádné shromáždění biskupské synody o rodině. Při zahajovací mši svaté hovořil…

Ke svatým archandělům

Michael znamená "Kdo je jako Bůh?", Gabriel "Bůh ukázal svou sílu", Rafael "Bůh uzdravil" Dnes 29.9.2015 slavíme svátek svatých archandělů. Věděli jste, že...- sv. Michael je patronem obchodníků s potravinami a zaměstnanců obchodních středisek? - sv…

Modlitby Matky Terezy

Dnes 5. 9. 2015 je to právě 18 let od smrti Matky Terezy. 19. října 2003 v průběhu Světového misijního dne byla papežem Janem Pavlem II. slavnostně prohlášena za blahoslavenou. Více ze životopisu Matky Terezy Nechme se Matkou Terezou inspirovat k…

Panny Marie Královny

Dnes slavíme svátek Panny Marie Královny. Připomínáme si slova II. vatikánského koncilu: "Maria byla vzata do nebeské slávy a povýšena od Pána za Královnu celého tvorstva." Papež Pius XII. v souvislosti se zavedením svátku prohlásil: "Maria je…

Modlitba ke sv. Anně

Obraz sv. Anny (patronky Orlických hor) u Sedloňovského Černého křížeautorka obrazu: Jarmila Haldová Bože, ty jsi dal svaté Anně milost, být matkou nejsvětější Panny Marie, Matky našeho Spasitele. Dej, abychom podle jejího vzoru s radostí vítali…

Modlitba je mostem, obranou, prevencí, pramenem, pokrmem...

"Svou vlastní povahou modlitba je:- sjednocením člověka s Bohem,- oporou světa,- mostem překlenujícím zkoušky, - obranou proti pokušením,- prevencí proti duchovním zápasům,- pramenem ctností, - pokrmem duše, - výrazem naděje, - odstraněním smutku,-…

Modlitba před dovolenou

Možná se i vám (stejně jako mně dnes) bude hodit modlitba před začínající dovolenou: Pane, Ty ses dovedl vydat až do konce svých sil pro druhé, když byl k tomu čas - ale Ty ses dovedl také zastavit a odpočívat, když k tomu byl čas. Tys dovedl zavést…

Neposkvrněné srdce Panny Marie

"Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci."(z dnešního evangelia - Lk 2, 51) Dnes jsme slavili památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie, proto nabízím na sklonku tohoto dne inspiraci k modlitbě: Modlitba k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:…

Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský 0tče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu svatý, Bože v Trojici jediný, (Zdroj: http://revue.theofil…

Sv. Zdislavo, oroduj za nás!

Sv. Zdislava (30. května) je patronka rodin a ukazuje nám, jak život v manželství může být plodný, požehnaný a plný pokoje. Svatá Zdislavo, matko našeho rodu, vyslyš modlitbu Tvých potomků a ochraňuj nás, kteří jsme z Tvé krve ochraňuj nás, kteří…

Litanie k Duchu svatému

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. (odpověď: Budiž veleben) Sestup na nás Duchu svatý a utvoř si v našich srdcích příbytek. Duchu svatý, jenž jsi s Otcem i Synem uctíván, nauč nás žít ve…

Sv. Rita pro beznadějné případy

Dnes 22. 5. slavíme svátek sv. Rity z Cascie... Jsi zrovna v nějaké beznadějné situaci? Prožíváš obtížné zkoušky a nevíš si rady ve vztazích v rodině, v manželství? Nebo se hromadí jiné problémy, překážky a jejich řešení se zdá být nemožné? Pak je…

Svatodušní novéna

Od pátku (letos tento pátek připadá na 15. května) po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a…

Modlitba k svatému Josefovi, ochránci rodin

Svatý Josefe, při nás stůj,dům tento i nás opatruj.Sešli z nebe požehnání,ať nás všeho zlého chrání. Ať se láska, svornost množí,bychom žili v bázni Boží.Ve ctnostech vždy prospívalia do nebe se dostali. Tak dnes k tobě voláme, a tvou lásku žádáme…

Modlitba za Světový den mládeže, Krakov 2016

Bože, milosrdný Otče,který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou láskua vylil jsi ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli,svěřujeme ti dnes budoucnost světa a každého člověka. Svěřujeme ti především mladé lidi ze všech národů a jazyků.Veď je…

Modlitba za svět u příležitosti Světového setkání rodin ve Filadelfii roku 2015

Bože a Otče nás všech,v jednotě s Ježíšem, svým Synem a naším Spasitelem,jsi nás učinil svými syny a dcerami v rodině církve. Dej, ať tvá milost a tvá láska pomáhají našim rodinám,aby byly vzájemně spojeny ve věrnosti evangeliu. Dej, ať příklad…

Shromážděni pospolu - tip na modlitbu před jídlem

Shromážděni pospolu, když usedáme ke stolu, jak Pán Ježíš s učedníky, vzdáváme ti Bože díky. Za ty dary požehnané přijmi srdce odevzdané. Amen.