Taky jste měli dnes při mši sv. pocit, že jste na svatbě?  Dnešní čtení se totiž dost často čtou právě při svatbách...

"Asi ne náhodou zrovna dnes (4. října 2015) začalo řádné shromáždění biskupské synody o rodině. Při zahajovací mši svaté hovořil papež František o samotě, lásce mezi mužem a ženou i rodině. V dnešním složitém sociálním a rodinném kontextu má církev žít své poslání vůči rodině ve věrnosti, pravdě a lásce... Věrnost svému Mistru má církev projevit v obraně věrné lásky, svatosti života a nerozlučitelnosti manželského svazku... Největší prostor věnoval František lásce, jež má doprovázet církev v jejím poslání. Jde o to, aby církev zůstala matkou, nehrozila prstem, neodsuzovala člověka, nýbrž hřích, a léčila rány olejem přijetí a milosrdenství.

papež

Synody se účastní 270 biskupů z celého světa. Radit se budou i o citlivých tématech, jakými jsou pro církev například potraty, antikoncepce, homosexualita či opětovné sňatky již rozvedených osob. Za Českou biskupskou konferenci je na synodě přítomný biskup Jan Vokál."
(více z dnešní promluvy papeže Františka)

"Modlete se za synodu, abychom byli poslušni Duchu svatému", řekl papež František před modlitbou Anděl Páně. Modleme se tedy nejen za dobrý průběh a plody Synody o rodině, ale můžeme připojit i modlitbu za manžele, kterou převzal Vojtěch Kodet pro svůj web z knihy Lectio divina:

 

"Pane, prosím tě za všechny muže a ženy, kteří jednoho dne poznali, že patří k sobě, a rozhodli se vzájemně sdílet celý svůj život.

Děkuji ti za jejich odvahu, s níž se rozhodli vytvořit ze své vzájemné lásky svůj každodenní pokrm. Děkuji ti, že se dokázali jeden druhému darovat, protože toto vzájemné darování lásky je znamením lásky, kterou ty, Bože, chováš ke mně. Děkuji ti za jejich vzájemnou odevzdanost, která se musí den co den obnovovat, protože i ke mně promlouvá o tvé věrnosti. Děkuji ti za jejich otevřenost k přijetí života, která i mně svědčí o tvém velkolepém otcovství a mateřství.

Nenechávej je bez pomoci, ale buď jim stále nablízku a neustále je zahrnuj svou pomocí. Buď ty sám poutem jejich jednoty. Budou-li procházet temnotou, kdy se jim bude zdát, že jejich láska stagnuje a pohasíná, a kdy budou muset čelit pokušení spokojit se s prostředností a pasivitou, dej, ať se znovu vrátí k okamžiku, kdy zjistili, že jsou jeden pro druhého převzácným darem, ať se znovu stanou darem pro všechny své bližní a obnoví ve svých srdcích lásku, která vytváří jejich společenství. Vždyť je to stejná láska jako ta, která tobě, jedinému Bohu, dovoluje, abys přebýval ve společenství Nejsvětější Trojice."

(Převzato z www.vojtechkodet.cz)