Ve dnech 18. – 25. ledna 2016 se připojují křesťané z celého světa
k modlitbě za jednotu křesťanů.

Aktuální texty k této příležitosti sestavila Papežská rada pro jednotu křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví. U nás vydala ČBK a ERC. Ke stažení jsou k dispozici: zde

Mottem nadcházejících společných modliteb věřících je citát:

Povoláni hlásat mocné skutky Páně
(srov. 1P 2,9).

Tentokrát tedy budou věřící spojovat modlitby za to, aby jako křesťané naplňovali poslání hlásat mocné skutky Boží. To nemají jen kněží a kazatelé, ale každý, kdo zakusil něco z Boží dobroty a lásky, má být svědkem v místech, kde žije a pracuje. Hlásání mocných skutků Božích není jen záležitost několika horlivých křesťanů, je to poslání celé církve.

Letošní program připravili věřící z Lotyšska.

Biblické úvahy a modlitby na osm dní v plném znění naleznete od str. 16 na tomto odkaze: Týden modliteb za jednotu křesťanů
 

Vybrané závěrečné modlitby na jednotlivé dny:

1. den

Pane Ježíši, ty nás miluješ od počátku a ukázal jsi nám hloubku své lásky, když jsi za nás zemřel na kříži, a tak jsi přijal účast na našem utrpení a zraněních. Všechny překážky, které nás dělí od tvé lásky, nyní klademe k patě tvého kříže. Odval kameny, za nimiž jsme uvězněni, a probuď nás k jitru svého zmrtvýchvstání, abychom se v něm setkali se svými bratry a sestrami, od nichž jsme odloučeni. Amen.

2. den

Bože lásky, shlédni na ochotu, s níž jsme připraveni ti sloužit navzdory své duchovní chudobě a omezeným schopnostem. Naplň nejhlubší touhu našeho srdce svou přítomností. Naplň naše zlomená srdce svou uzdravující láskou, abychom dokázali milovat tak, jako ty miluješ nás. Dej nám dar jednoty, abychom ti sloužili s radostí a tvou lásku mohli předávat všem lidem. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

3. den

Pane Ježíši, tys prosil, abychom všichni byli jedno, a my tě prosíme za jednotu křesťanů podle tvé vůle, jednotu dosaženou tvými prostředky. Kéž nám tvůj Svatý Duch dá zakusit utrpení způsobené naším rozdělením. Pomoz nám poznat náš hřích a daruj nám neotřesitelnou naději. Amen.

4. den

Pane Ježíši, tys prohlásil, že každý pozná, že jsme tvými učedníky, budeme-li mít lásku jedni k druhým. Posiluj nás svou milostí, abychom neúnavně usilovali o viditelnou jednotu tvé církve. Radostná zvěst, kterou jsme povoláni hlásat, se pak projeví v našich slovech i skutcích. Amen.

5. den

Bože našeho Pána Ježíše Krista, Otče slávy, dej všem křesťanům a zvláště těm, jimž jsi ve své církvi svěřil odpovědnost za vedení, ducha moudrosti a poznání, abychom očima svého srdce mohli spatřit naději, ke které jsi nás povolal: jedno tělo a jednoho Ducha, jednoho Pána, jednu víru, jeden křest, jednoho Boha a Otce všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Amen.

6. den

Nebeský Otče, daruj nám pokoru, abychom dokázali slyšet tvůj hlas, přijmout tvé volání a podílet se na tvém snu o jednotě církve. Pomoz nám, abychom si plně uvědomili bolest nesvornosti. Dej, ať oheň tvého Svatého Ducha zažehne srdce, která kvůli rozdělení zkameněla, a nadchne nás tvou vizí jednoty v Kristu: abychom v něm byli jedno, jako on je s tebou jedno, aby svět uvěřil, že tys ho poslal. Prosíme o to v Ježíšově jménu. Amen.

7. den

Pane Ježíši, tys prosil své apoštoly, aby s tebou bděli a modlili se. Pomoz nám, ať světu nabízíme vyhrazené chvíle a místa, kde lze najít osvěžení a pokoj, a dej, ať tě při společné modlitbě s ostatními křesťany stále lépe poznáváme. Amen.

8. den

Pane Ježíši, tys roznítil naše srdce a poslal jsi nás zpět, na cestu k našim bratřím a sestrám, s poselstvím evangelia na rtech. Dej, ať chápeme, že naděje a poslušnost tvým příkazům vždy vedou k větší jednotě tvého lidu. Amen.