Chvalme Pána zvlášť dnes se sv. Františkem i písněmi:Píseň sv. Františka: Schola od svatého Mikuláše ve Znojmě

Chvalozpěv stvoření sv. Františka

1.Nejvyšší a mocný, dobrý Pane, / tobě ať zní chvála, čest a dík. /
Přísluší jen tobě, jehož jméno / člověk není hoden vyslovit.

2. Ať tě Pane, chválí všechna díla, / zvláště bratr slunce ve výši, /
on je dárce života i světla, / je tvůj obraz, Bože Nejvyšší.

3. At tě, Pane, chválí sestra luna, / všechny jasné hvězdy na nebi, /
ať tě chválí svěží bratr vánek, / mraky, vzduch a kazdé podnebí.

4. At tě, Pane, chválí sestra voda, / čistá, sloužící a pokorná, /
at tě chválí jasný bratr oheň, / jehož moci obává se tma.

5. At tě chválí sestra matka země, / rodí pro nás trávu, plod i květ, /
ať tě chválí trpící a tiší, / kteří s láskou umí odpouštět.

6. At’ tě chválí sestřička smrt těla, / které neunikne žádný tvor, /
běda těm, kdo zemřou v těžkém hříchu, / šťastni, kdo v tvé vůli mají vzor.

7. Nejvyššímu, všemocnému Pánu / vzdejte čest a chválu veškerou, /
dobrořečte s díky jeho jménu, / služte jemu s velkou pokorou.

(kancionál píseň 909)

Modlitba sv. Františka z Assisi

Pane,udělej ze mne nástroj svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil,
po porozumění, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.
Vždyť, kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.


Učiň mě, Pane, nástrojem v podání "Dejme toMu", hudba Petr Eben


Učiň mě, Pane, nástrojem v podání SBM na SDM v Krakově 2016