Týden modliteb za jednotu křesťanů začíná 18. 1. 2017, kdy slavíme památku Panny Marie, matky jednoty křesťanů.

Tématem tohoto blížícího se modlitebního setkávání, kdy chceme prosit za jednotu křesťanů, bude citát:

 „Smíření – Kristova láska nás nutí“. (2K 5,14)

Máme tak další impuls k nikdy nekončícímu hledání odpovědi na otázku: Co je to láska?

Letošní program připravili věřící z Německa, na čemž je dobře vidět to, že Týden modliteb je akce, při které se v duchovním usebrání propojují křesťané z celého světa.

Aktuální texty, které k této příležitosti sestavila Papežská rada pro jednotu křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví (U nás je vydává ČBK a ERC.) najdete v různých formátech zde

Vybrané závěrečné modlitby z každného dne

1. den: Jeden zemřel za všecky

Bože, náš Otče,
v Ježíši jsi nám dal toho, kdo zemřel za všechny.
Žil náš život a zemřel naší smrtí.
Tys přijal jeho oběť a vzkřísil jsi ho k novému životu u sebe.
Dej, ať nás všechny, kdo jsme zemřeli spolu s ním,
spojuje Duch Svatý vjedno,
abychom zakoušeli plnou míru tvé božské přítomnosti
nyní i navěky. Amen.

2. den: Nežijte už sami sobě

Bože, náš Otče,
tys nás v Ježíši Kristu osvobodil k životu, který překračuje sebe sama.
Veď nás svým Duchem a pomáhej nám,
abychom žili jako bratři a sestry v Kristu,
v tom, který pro nás žil, trpěl, zemřel a zase vstal,
a který žije a kraluje na věky věků. Amen.


3. den: Nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek

Trojjediný Bože,
ty jsi počátek a cíl všeho živého.
Odpusť nám, když myslíme jen na sebe
a dovolujeme, aby nás zaslepovaly vlastní nároky.
Otevři naše srdce i oči.
Nauč nás, jak máme milovat, přijímat druhé a být k nim milosrdní,
abychom mohli růst v jednotě, kterou nám dáváš.
Tobě patří chvála a čest na věky věků. Amen.

4. den: Co je staré, pominulo

Pane Ježíši Kriste,
který jsi stejný včera, dnes i navěky,
uzdrav rány naší minulosti,
žehnej nám, když dnes společně putujeme k jednotě,
a veď nás do své budoucnosti,
kdy budeš všechno ve všech
s Otcem a Duchem Svatým
na věky věků. Amen.

5. den: Hle, je tu nové!

Trojjediný Bože,
ty se nám zjevuješ jako Otec a Stvořitel,
jako Syn a Spasitel
i jako Duch a Dárce života,
a přece jsi jeden Bůh.
Prolom naše lidská omezení a obnov nás.
Dej nám nové srdce,
abychom dokázali překonávat všechno,
co ohrožuje naši jednotu v tobě.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista
v moci Ducha Svatého. Amen.

6. den: Bůh nás smířil sám se sebou

Milosrdný Bože,
tys z lásky uzavřel se svým lidem smlouvu.
Dej nám sílu,
abychom se postavili všem podobám diskriminace.
Kéž nás dar tvé láskyplné smlouvy
naplňuje radostí a podněcuje k větší jednotě.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista,
našeho zmrtvýchvstalého Pána,
který žije a kraluje s tebou a Duchem Svatým
na věky věků. Amen.

7. den: Služba smíření

Bože veškeré dobroty,
děkujeme ti, že jsi nás i celý svět smířil se sebou v Kristu.
Posiluj nás, naše shromáždění a církve,
abychom sloužili smíření.
Uzdrav naše srdce a pomáhej nám šířit tvůj pokoj.
„Tam, kde je nenávist, ať přinášíme lásku,
kde je urážka, ať přinášíme odpuštění,
kde je pochybnost, ať přinášíme víru,
kde je zoufalství, ať přinášíme naději,
kde je smutek, ať přinášíme radost,
kde vládne tma, ať přinášíme světlo.“
Prosíme o to skrze Ježíše Krista
v moci Ducha Svatého. Amen.

8. den: Smířeni s Bohem

Trojjediný Bože Otče, Synu a Duchu Svatý,
děkujeme ti za tento týden modliteb,
za to, žes nás shromáždil jako bratry a sestry v Kristu,
i za nejrůznější způsoby,
jimiž jsme zakoušeli tvou přítomnost.
Dej, ať vždy společně chválíme tvé svaté jméno,
a tak můžeme stále růst v jednotě a smíření. Amen.