Novéna před biskupským svěcením o. Zdenka Wasserbauera

Protože nás o. Zdenek (jako bohoslovce) opakovaně prosil o modlitby, připravil jsem tuto krátkou novénu, kterou se můžeme společně modlit 9 dní před jeho biskupským svěcením. Při něm bude o. Zdenek odpovídat „Ano“ na 9 otázek. Každá z nich bude námětem jednoho dne novény a tématem na které se budeme zaměřovat ve svých prosbách. Pod ní budou (občas) možné další modlitební náměty. Můžete každý den připojit desátek růžence (nebo celý růženec, u jednotlivých dní jsem navrhl vhodná tajemství) nebo modlitbu vlastními slovy, nebo co uznáte za vhodné. Na konci každého dne pak připojme modlitbu sv. Jana Pavla II., z dokumentu Pastores dabo vobis, k Marii Matce kněží. Tuto novénu je možné libovolně sdílet.
S podzravem Tomáš Sixta, bohoslovec Arcibiskupského semináře v Praze

1. den, čtvrtek 10. května. (desátek: který Ducha svatého seslal)

Po homilii svěcenec vstane a předstoupí před biskupa hlavního světitele, který se ho táže:

Nejmilejší bratře, víš, že starobylé ustanovení církevních otců přikazuje, aby ten, kdo má být posvěcen na biskupa, prohlásil před lidem, že chce uchovávat víru a plnit svěřenou službu. Proto se tě ptám: Chceš s milostí Ducha svatého až do smrti vykonávat službu, která nám byla apoštoly svěřena a kterou ti máme předat vzkládáním rukou?

Svěcenec odpoví:

Ano.

- prosme za o. Zdenka, aby mu všemohoucí Bůh dal dostatek síly a odhodlání vykonávat biskupskou službu.  

- prosme za spolupracovníky a nadřízené o. Zdenka, aby na něj nevkládali více povinností, než je možné unést.


2. den, pátek 11. května. (desátek: který hlásal Boží království a vyzýval k pokání)

Biskup hlavní světitel:

Chceš věrně a vytrvale hlásat Kristovo evangelium?

Svěcenec odpoví:

Ano.

- modleme se za o. Zdenka, aby ho Duch svatý vyzbrojil mocí z výsosti, aby jako biskup dokázal vždy hlásat radostnou zvěst o Kristu s věrností a vytrvalostí.


3. den, sobota 12. května. (desátek: kterého jsi v chrámě obětovala)

Biskup hlavní světitel:

Chceš střežit ryzost a neporušenost víry, kterou církev vždycky a všude zachovává tak, jak jí byla předána od apoštolů?

Svěcenec odpoví:

Ano.


4. den, neděle 13. května. (desátek: s kterým jsi Alžbětu navštívila)

Biskup hlavní světitel:

Chceš budovat církev, která je Kristovým tělem, a chceš setrvávat v její jednotě spolu s celým biskupským sborem pod vedením nástupce apoštola Petra?

Svěcenec odpoví:

Ano.


5. den, pondělí 14. května. (desátek: který ustanovil Eucharistii)

Biskup hlavní světitel:

Chceš věrně projevovat poslušnost nástupci svatého apoštola Petra?

Svěcenec odpoví:

Ano.


6. den, úterý 15. května. (desátek: který byl pro nás ukřižován)

Biskup hlavní světitel:

Chceš se svými spolupracovníky, kněžími a jáhny, otcovsky pečovat o svatý lid Boží a vést ho cestou spásy?

Svěcenec odpoví:

Ano.

- modleme se, aby Bůh dal novému biskupovi věrné, ochotné a schopné spolupracovníky.


7. den, středa 16. května. (desátek: kterého jsi v Betlémě porodila)

Biskup hlavní světitel:

Chceš podle Kristových slov a jeho příkladu otevřít své srdce všem chudým, strádajícím a cizincům?

Svěcenec odpoví:

Ano.


8. den, čtvrtek 17. května. (desátek: který byl pro nás trním korunován)

Biskup hlavní světitel:

Chceš jako dobrý pastýř hledat zbloudilé ovce a přivádět je zpět do Pánova ovčína?

Svěcenec odpoví:

Ano.


9. den, pátek 18. května. (desátek: který z mrtvých vstal)

Biskup hlavní světitel:

Chceš se vytrvale modlit k všemohoucímu Bohu za jeho svatý lid a bez ustání a řádně plnit úkol vyplývající z plnosti kněžství?

Svěcenec odpoví:

Ano. Kéž mi Bůh při tom pomáhá.

Biskup hlavní světitel:

Ať Bůh dovrší dobré dílo, které v tobě započal.

- modleme se, aby Bůh našemu novému biskupovi dával v modlitbě sílu k naplněné jeho poslání.  


Modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii, Matce kněží:

Maria,
Matko Ježíše Krista a Matko kněží,
přijmi tento titul, který ti udělujeme,
abychom slavili tvé mateřství
a spolu s tebou rozjímali o kněžství
tvého Syna i těchto tvých synů,
svatá Boží Rodičko.

 Matko Kristova,
dala jsi lidské tělo Mesiáši – Knězi
pomazané Duchem svatým
pro spásu ubohých a zkroušených srdcem;
ochraňuj kněze ve svém srdci a v církvi,
Matko Spasitele.

Matko víry,
tys přinesla do chrámu Syna člověka,
naplnění příslibů daných otcům;
odevzdej Otci k jeho slávě
kněze svého Syna,
Archo úmluvy.

 Matko církve,
uprostřed učedníků ve večeřadle
ses modlila o Ducha svatého
pro nový lid a jeho pastýře;
vypros kněžskému stavu
plnost jeho darů,
Královno apoštolů.

Matko Ježíše Krista,
tys byla s ním na začátku jeho života a poslání,
hledalas ho – Mistra – uprostřed zástupů,
stála jsi u něj,
když byl povýšen ze země,
stráven jako jediná a věčná oběť,
a měla jsi Jana, svěřeného syna, po svém boku;
přijmi ty, kteří jsou od počátku povoláni,
ochraňuj jejich růst,
provázej své syny v životě i službě,
Matko kněží. Amen.