Pátkem po Nanebevstoupení Páně začíná SVATODUŠNÍ NOVÉNA - tj. 9 dní modliteb za vylití Ducha sv. před Letnicemi, tedy slavností Seslání Ducha svatého. 
 

Připojme i svoji modlitbu a nechme se inspirovat např.:
touto svatodušní novénou od P. V. Kodeta

...případně Litaniemi k Duchu svatému:

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, 
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

(odpověď: Budiž veleben)

Sestup na nás Duchu svatý a utvoř si v našich srdcích příbytek.
Duchu svatý, jenž jsi s Otcem i Synem uctíván, nauč nás žít ve stálé přítomnosti Boží.
Duchu svatý, jenž sídlíš v srdci Božího Syna, nauč nás poznávat tě a milovat.
Duchu svatý, nauč nás žít v odevzdanosti a nezdolné důvěře v Boha.
Duchu svatý, zapal v našich srdcích oheň své lásky.
Duchu svatý, tajemná holubice, nauč nás chápat Písmo svaté.
Duchu svatý, nauč nás správně se modlit.
Duchu svatý, jenž mluvíš ústy proroků, nauč nás žít v pokoji a míru duše.
Duchu svatý, ohnisko láskou planoucí, nauč nás žít moudře a trpělivě.
Duchu svatý, všemi dary vládnoucí, nauč nás žít v pokoře a skromnosti.
Duchu svatý, jehož pokladnice přetékají, nauč nás chápat cenu utrpení.
Duchu svatý, jehož pokladnice jsou bezedné, nauč nás správně využívat drahocenný čas.
Duchu svatý, z jehož pokladů neubývá, chraň nás veškeré nelásky a pýchy.
Duchu svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč nás čelit zbytečným myšlenkám a představám.
Duchu svatý, dárce darů přemnohých, nauč nás vyhnout se planým činnostem a marným řečem.
Duchu svatý, z jehož plnosti jsme všichni obdrželi, nauč nás mlčet i co máme mluvit v pravý čas.
Duchu svatý, lásko věčná, nauč nás, abychom dávali dobrý příklad.
Duchu svatý, dobroto neskonalá, dej nám vytrvalost v dobrém.
Duchu svatý, sladký utěšiteli, nauč nás správně jednat s lidmi.
Duchu svatý, milý duší příteli, nauč nás nikoho neposuzovat a křivdy zapomínat.
Duchu svatý, světlo duši blažící, nauč nás vidět potřeby druhých, abychom nezanedbávali dobré skutky.
Duchu svatý, otče ubohých, osvěcuj nás v čem chybujeme.
Duchu svatý, jenž konáš v duších zázraky, veď nás bdělostí k dokonalosti.
Duchu svatý, jemuž není nic tajno, nauč nás unikat osidlům ďáblovým.
Duchu svatý, jenž znáš budoucnost vesmíru, pomoz nám, abychom se vymanili z područí těla, světa a ďábla.
Duchu svatý, jenž znáš i budoucnost naši, svěřujeme do Tvé ochrany a péče i svoje rodiny, přátele, dobrodince a všechen lid.
Duchu svatý, veď nás svým světlem, naplňuj nás svou útěchou, a uč nás žít ke slávě Boží, skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
 

Fotka od Gerd Altmann z Pixabay

Pokud nemůžeme modlitbě věnovat tolik času, modleme se denně např. alespoň tuto modlitbu:


Modlitba k Duchu Svatému

Věřím v Ducha Svatého,
věřím, že může odstranit moje předsudky,
věřím, že může změnit moje návyky,
věřím, že může přemoci moji lhostejnost,
věřím, že mě může nadchnout k lásce,
věřím, že mě může zbavit zlého,
věřím, že mi může dát odvahu k dobrému,
věřím, že může přemoci zármutek,
věřím, že mi může dát lásku k Božímu slovu,
věřím, že mi může dát sílu v utrpení,
věřím, že mi může dát na pomoc bratra,
věřím, že může proniknout moji bytost,
věřím, že mi může odejmout pocit méněcennosti.

Duchu Svatý, přijď do mého srdce,
dej mi trpělivost, laskavost, pokoru
a nauč mne odpouštět,
aby i mně bylo odpuštěno.
Amen